درباره  مهندس نسترن آبستان (بهداشت حرفه ای و ایمنی)

زمینه فعالیت مهندس نسترن آبستان

 • مشاور حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه ارائه راه حل های ایمنی
 • آموزش ایمنی
 • بهداشت حرفه ای
 • HSE
 • استقرار و ممیز ایزو 14001، 45001، 9001

مجوزها: 

 • مشاور حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه ارائه راه حل های ایمنی
 • آموزش ایمنی
 • ممیزی داخلی

پروژه ها

 • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • مشاور ساخت bagfilter  و muffler

دوره های آموزشی

 • ارزیابی ریسک در صنایع
 • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
 • واکنش در شرایط اضطراری و اطفاء حریق
 • اصول ایمنی و بهداشت کار
 • ارگونومی در محیط کار/ روش های ارزیابی پوسچرها
 • قوانین کار و بهداشت کار
 • کمک های اولیه در صنعت
 • منابع انسانی و آموزش

 تماس با  مهندس نسترن آبستان (بهداشت حرفه ای و ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس نسترن آبستان (بهداشت حرفه ای و ایمنی)

مهندس نسترن آبستان (بهداشت حرفه ای و ایمنی)
ارتباط با مهندس نسترن آبستان (بهداشت حرفه ای و ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس