درباره  شركت مهندسين مشاور آب شيله

شركت مهندسين مشاور آب شيله در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در رشته آبياری و زهكشی به دستگاه های اجرايی فعالیت دارد. خدمات مهندسی شرکت: - مطالعه و طراحی شبكه های آبياری و زهكشی (ثقلی و تحت فشار) - نظارت بر عمليات اجرایی طرح های آبی - احیاء و تعادل بخشی آبخوان‌ها و مديريت بهره برداری بهينه از منابع آب زيرزمينی و سطحی - مطالعه و تهيه بیلان و اطلس های منابع آب - طراحی و احداث و اندازه گيری شبكه های پايش كمی و كيفی منابع آب - انجام مطالعات تعادل بخشی و مديريت بهره برداری بهينه از منابع آب زيرزمينی و سطحی - مطالعات آبخيزداری - و...

 ارسال پیام به  شركت مهندسين مشاور آب شيله