درباره  مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

آقای مهندس اکبر رستمی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت محیط  و کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

سوابق تدریس:
دارای صلاحیت تدریس از مرکز راهبری آموزش و صلاحیت حرفه ای صنعت آب و برق
دارای سابقه برگزاری دوره های کوتاه مدت جهت موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
دارای سابقه برگزاری چندین گارگاه آموزشی جهت پرسنل شرکت آب و فاضلاب

 رزومه و کاتالوگ  مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

 تماس با  مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)

 ارسال پیام به  مهندس اکبر رستمی (بهداشت محیط)