درباره  مهندس امیر میر شکار نژاد (ایمنی صنعتی)

آقای مهندس امیر میرشکارنژاد لیسانس ایمنی صنعتی و لیسانس مهندسی تکنولوژی تجهیزات و فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی می باشند و در زمینه های زیر فعالیت میکنند:

  • رئیس هیئت مدیره مؤسسه ره آوران سیمرغ دانش وفعالیت در زمینه ی آموزش، مشاوره، IMS HSE
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ی شرکت فن آوران سیمرغ دانش و فعالیت در زمینه ی آموزش، مشاوره، IMS HSE
  • خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی استان هرمزگان

 رزومه و کاتالوگ  مهندس امیر میر شکار نژاد (ایمنی صنعتی)

 ارسال پیام به  مهندس امیر میر شکار نژاد (ایمنی صنعتی)