درباره  دکتر محمدحسین عارف ( آب های زیرزمینی)

مطالعات منابع آب

مطالعات آبهای زیرزمینی

تهیه مدل های آبهای زیرزمینی

مطالعات آبهای سطحی

نظارت بر حفاری چاه روتاری و ضربه ای و دستی

بررسی کیفیت شیمیایی و ایزوتوپی آبهای زیرزمینی

اکتشاف آب و بررسی های ژئوفیزیک

تحلیل نتایج پمپاژ و طراحی پمپ

بررسی ویدئومتری چاهها 

طراحی خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب

 تماس با  دکتر محمدحسین عارف ( آب های زیرزمینی)

 ارسال پیام به  دکتر محمدحسین عارف ( آب های زیرزمینی)

سامانه گفتگوی آنلاین با دکتر محمدحسین عارف ( آب های زیرزمینی)

عنوان باکس

متن باکس