درباره  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

خانم دکتر اشرف مظاهری تهرانی دارای دکترای مهندسی بهداشت محیط می باشند و دارای سوابق کاری زیر می باشند:

  • عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • مدیر علمی پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
  • مسئول کمیته دانش آموختگان
  • مسئول اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه 
  • سرپرست حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

 رزومه و کاتالوگ  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

 تماس با  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

 ارسال پیام به  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

 تماس با  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

 کلمات کلیدی

دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)
ارتباط با دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

عنوان باکس

متن باکس