درباره  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

خانم دکتر اشرف مظاهری تهرانی دارای دکترای مهندسی بهداشت محیط می باشند و دارای سوابق کاری زیر می باشند:

  • عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • مدیر علمی پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
  • مسئول کمیته دانش آموختگان
  • مسئول اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه 
  • سرپرست حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

 رزومه و کاتالوگ  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

 تماس با  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)

 ارسال پیام به  دکتر اشرف مظاهری تهرانی(بهداشت محیط)