درباره  شرکت آذر نماد انرژی

شرکت آذر نماد انرژی در زمینه های زیر فعالیت داشته و خدمات ارائه می دهد: - تولید: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح های مقدماتی و تفصیلی، توربین های بادی، تکنولوژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی، تجهیزات احتراقی و حرارتی، فرآیند تولید و مطالعات سیستم نیرو - توزیع: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح های مقدماتی و تفصیلی، راهکارهای بهینه سازی مصرف و کاهش تلفات در شبکه توزیع،خطوط و پست های فشار ضعیف، نصب و راه اندازی مربوط به پست ها و خطوط انتقال نیرو، نصب و راه اندازی مربوط به شبکه های توزیع - انتقال: مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح های مقدماتی و تفصیلی، نصب و راه اندازی مربوط به پست ها و خطوط انتقال نیرو، نظارت بر عملیات ساخت و نصب و راه اندازی مربوط به پست ها و خطوط انتقال نیرو، کاهش تلفات انتقال اهداف سازمانی شرکت مهندسی آذر نماد انرژی به شرح زیر است: - برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و کنترل عوامل زیان آور محیط کار( عوامل فیزیکی و ارگونومی ) - برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور پیشگیری از آلودگی های محیط زیست ( خاک، آب، هوا ) و کاهش مصرف انرژی - انجام تحقیقات مستمر در جهت بهبود روش ها و بومی سازی علم مهندسی، با توجه به موقعیت منطقه ای کشور ایران - و...

 ارسال پیام به  شرکت آذر نماد انرژی