درباره  مهندس عزیز گلمحمدی

سوابق و فعالیت های تخصصی :

 •  دارای تجربه 25ساله تخصصی در طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی

 •  مدیریت دفتر HSE و مدیریت بحران شرکت توزیع برق استان تهران به مدت 15 سال

 •  عضویت در چند کمیته راهبری ایمنی کشوری

 • همکاری در زمینه های ممیزی ایمنی و مشاوره، طراحی و استقرار سیستم ایمنی برق با سازمان های مختلف

 • تدریس درس مدیریت ریسک در دوره های مختلف

 • دارای گواهینامه بین المللی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

 • انجام مطالعات و پژوهش در زمینه ریسک های برق در محیط و تأسیسات برق فشار قوی، فشار متوسط و فشار 
 • ضعیف و معرفی و تحلیل حدود 100 ریسک و تجزیه و تحلیل آنها و درج نتایج این تحقیقات در کتاب رفرنس 
 • هندبوک ایمنی برق
 • انجام مطالعات و پژوهش در زمینه ریسک های برق محیط و تأسیسات پست ها و شبکه های برق فشار قوی و
 • درج نتایج این تحقیقات در کتاب ایمنی برق فشار قوی 
 • مدرس بیش از ده ها دوره آموزشی در خصوص ایمنی در برق پیشرفته، مدیریت ریسک با رویکرد توزیع برق، تجزیه و تحلیل حوادث محیط کار، دوره های مدیریت HSE، دوره های مدیریت ضایعات و همچنین دوره های ایمنی برق برای آتشنشانان
 •  نویسنده کتب هندبوک ایمنی برق، مدیریت برق، عناصر ونشانگرهای كلیدی در مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی

 

 تماس با  مهندس عزیز گلمحمدی

 ارسال پیام به  مهندس عزیز گلمحمدی

مهندس عزیز گلمحمدی

 تماس با  مهندس عزیز گلمحمدی

 کلمات کلیدی

مهندس عزیز گلمحمدی
ارتباط با مهندس عزیز گلمحمدی

عنوان باکس

متن باکس