درباره  شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا

شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا توسط کارشناسان مجرب عمران و آبیاری با هدف ارائه خدمات علمی و فنی به طرح های عمرانی کشور در زمینه های ذیل مشغول به کار می باشد:

 • آبیاری و زهکشی 
 • انجام مطالعات بر روی منابع آب های سطحی و برنامه ریزی بهره برداری و اقتصادی از منابع آب 
 • طراحی بندهای انحرافی و سدهای کوتاه جهت انحراف آب و نیز آبگیری از رودخانه ها شامل: مطالعات هیدرولوژی برای تعیین مکان مناسب، مطالعات ژئوتکنیک محل سد و سازه آبگیر، طرح سازه ای سد انحرافی و تأسیسات جنبی نظیر آبگیرها، مجاری تخلیه رسوب و نیز پلکان ماهی 
 • طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی برای اراضی، شامل: طرح کانال های انتقال و کانال های توزیع درجه 1 ، 2 ، 3 و نیز طرح کانال های زهکشی به منظور تخلیه آب های اضافی از زمین های تحت کشت و جلوگیری از باتلاقی شدن و یا شور شدن زمین ها 
 • طراحی انواع مختلف آبگیرها برای طرح های آبیاری، اعم از آبگیرهای شناور، مستغرق، ثقلی ویا با ایستگاه پمپاژ 
 • طراحی مخازن زمینی و هوائی آب جهت ذخیره و نیز تزریق در شبکه های آبیاری تحت فشار و بارانی وقطره ای 
 • طراحی شبکه های آبیاری تحت فشار به منظور صرفه جوئی در مصرف آب برای مناطقی که تهیه آب مشکل می باشد 
 • ارزیابی و مطالعه شبکه ها و تأسیسات موجود و طراحی و ارائه طرح های اصلاحی و بهسازی شبکه های سنتی 
 • طراحی شبکه های جمع آوری و انتقال آب های سطحی و سازه های کنترل سیلاب 
 • مطالعه و طراحی روش های تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی و برنامه ریزی بهره برداری از منابع مذکور 
 • طراحی تأسیسات انتقال آب اعم از کانال، تونل، باکس، کالورت و... 
 • مطالعه و طراحی شبکه های زهکشی به منظور کنترل سطح آب زیرزمینی و اصلاح خاک وشستشوی خاک های شور 
 • برنامه ریزی بهره برداری از منابع آب و بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (Genetic) 
 • مطالعه و طراحی استخرهای ذخیره آب به منظور افزایش ریسک پذیری شبکه های آبیاری با آبگیری از چشمه ها و رودخانه های فصلی 
 • مطالعه و بررسی هیدرولیکی، هدایت، ژئوتکنیکی قنوات و ارائه طرح های اصلاحی و اولویت بندی عملیات بهسازی و ترمیمی کشاورزی و منابع طبیعی 
 • انجام مطالعه تجهیز و نوسازی، ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی در بخش خصوصی، دولتی و نظارت بر اجرای آن 
 • تهیه طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات و نظارت بر اجرای پروژه های تجهیز و نوسازی 
 • تهیه طرح تسطیح و بهسازی اراضی و ارائه نقشه های اجرائی و نظارت بر اجرای طرح های مذکور 
 • مطالعه منابع آب (سطحی و زیر زمینی)، هیدرولوژی و سیل خیزی، برآورد آبدهی، برآورد ضریب جریان سیلابی، تعیین کیفیت آب، ارائه نقشه های منابع آب و ارائه پیشنهاد روش های تغذیه منابع آب 
 • مطالعات منابع اراضی و خاک و تعیین محدودیت های منابع خاک، ارزیابی تناسب کنونی و آتی، تعیین محدودیت های مدیریتی و برنامه ریزی و اصلاحی 
 • بررسی فرسایش و رسوب و تحلیل آماری دبی رسوبات و ترسیم منحنی های شدت رسوبدهی و ارائه روابط ریاضی متناسب که نمایشگر رابطه بین دبی آب و مواد معلق باشد 
 • مطالعه فرسایش بادی و بررسی کانون های بحران 
 • مطالعه فرسایش بادی و انجام مطالعات مدیریت مناطق بیابانی و تعیین مناطق برداشت و محل رسوب گذاری (فرسایش بادی) و تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی و جمع بندی، تجزیه و تحلیل، ارائه قابلیت ها و محدودیت های ناشی از فرسایش بادی و آبی 
 • طراحی عملیات مکانیکی اعم از تهیه پروفیل طولی و عرضی آبراهه و تعیین تعداد و نوع سازه ها و طراحی هیدرولیکی سازه ها و تهیه نقشه های اجرائی (تعیین حداکثر آب)

 ارسال پیام به  شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا

شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا
ارتباط با شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا

عنوان باکس

متن باکس