درباره  شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا

شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا توسط کارشناسان مجرب عمران و آبیاری با هدف ارائه خدمات علمی و فنی به طرح های عمرانی کشور در زمینه های ذیل مشغول به کار می باشد:

 • آبیاری و زهکشی 
 • انجام مطالعات بر روی منابع آب های سطحی و برنامه ریزی بهره برداری و اقتصادی از منابع آب 
 • طراحی بندهای انحرافی و سدهای کوتاه جهت انحراف آب و نیز آبگیری از رودخانه ها شامل: مطالعات هیدرولوژی برای تعیین مکان مناسب، مطالعات ژئوتکنیک محل سد و سازه آبگیر، طرح سازه ای سد انحرافی و تأسیسات جنبی نظیر آبگیرها، مجاری تخلیه رسوب و نیز پلکان ماهی 
 • طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی برای اراضی، شامل: طرح کانال های انتقال و کانال های توزیع درجه 1 ، 2 ، 3 و نیز طرح کانال های زهکشی به منظور تخلیه آب های اضافی از زمین های تحت کشت و جلوگیری از باتلاقی شدن و یا شور شدن زمین ها 
 • طراحی انواع مختلف آبگیرها برای طرح های آبیاری، اعم از آبگیرهای شناور، مستغرق، ثقلی ویا با ایستگاه پمپاژ 
 • طراحی مخازن زمینی و هوائی آب جهت ذخیره و نیز تزریق در شبکه های آبیاری تحت فشار و بارانی وقطره ای 
 • طراحی شبکه های آبیاری تحت فشار به منظور صرفه جوئی در مصرف آب برای مناطقی که تهیه آب مشکل می باشد 
 • ارزیابی و مطالعه شبکه ها و تأسیسات موجود و طراحی و ارائه طرح های اصلاحی و بهسازی شبکه های سنتی 
 • طراحی شبکه های جمع آوری و انتقال آب های سطحی و سازه های کنترل سیلاب 
 • مطالعه و طراحی روش های تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی و برنامه ریزی بهره برداری از منابع مذکور 
 • طراحی تأسیسات انتقال آب اعم از کانال، تونل، باکس، کالورت و... 
 • مطالعه و طراحی شبکه های زهکشی به منظور کنترل سطح آب زیرزمینی و اصلاح خاک وشستشوی خاک های شور 
 • برنامه ریزی بهره برداری از منابع آب و بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (Genetic) 
 • مطالعه و طراحی استخرهای ذخیره آب به منظور افزایش ریسک پذیری شبکه های آبیاری با آبگیری از چشمه ها و رودخانه های فصلی 
 • مطالعه و بررسی هیدرولیکی، هدایت، ژئوتکنیکی قنوات و ارائه طرح های اصلاحی و اولویت بندی عملیات بهسازی و ترمیمی کشاورزی و منابع طبیعی 
 • انجام مطالعه تجهیز و نوسازی، ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی در بخش خصوصی، دولتی و نظارت بر اجرای آن 
 • تهیه طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات و نظارت بر اجرای پروژه های تجهیز و نوسازی 
 • تهیه طرح تسطیح و بهسازی اراضی و ارائه نقشه های اجرائی و نظارت بر اجرای طرح های مذکور 
 • مطالعه منابع آب (سطحی و زیر زمینی)، هیدرولوژی و سیل خیزی، برآورد آبدهی، برآورد ضریب جریان سیلابی، تعیین کیفیت آب، ارائه نقشه های منابع آب و ارائه پیشنهاد روش های تغذیه منابع آب 
 • مطالعات منابع اراضی و خاک و تعیین محدودیت های منابع خاک، ارزیابی تناسب کنونی و آتی، تعیین محدودیت های مدیریتی و برنامه ریزی و اصلاحی 
 • بررسی فرسایش و رسوب و تحلیل آماری دبی رسوبات و ترسیم منحنی های شدت رسوبدهی و ارائه روابط ریاضی متناسب که نمایشگر رابطه بین دبی آب و مواد معلق باشد 
 • مطالعه فرسایش بادی و بررسی کانون های بحران 
 • مطالعه فرسایش بادی و انجام مطالعات مدیریت مناطق بیابانی و تعیین مناطق برداشت و محل رسوب گذاری (فرسایش بادی) و تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی و جمع بندی، تجزیه و تحلیل، ارائه قابلیت ها و محدودیت های ناشی از فرسایش بادی و آبی 
 • طراحی عملیات مکانیکی اعم از تهیه پروفیل طولی و عرضی آبراهه و تعیین تعداد و نوع سازه ها و طراحی هیدرولیکی سازه ها و تهیه نقشه های اجرائی (تعیین حداکثر آب)

 ارسال پیام به  شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا