درباره  شرکت مهندسی مشاور دزآب

شرکت مهندسی مشاور دزآب در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی در صنعت آب، نفت و گاز، معادن، کشاورزی، محیط زیست و نقشه برداری فعالیت دارد. این شرکت یکی از برجسته ترین مشاورین در ایران می باشد. خدمات شرکت: - کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری: تهيه طرح‌های شبكه‌های آبياری و زهكشی داخل مزارع و باغات، مطالعات فنی و اقتصاد كشاورزی، مطالعات امكان سنجی، مديريت تهيه طرح و تهيه طرح‌های جامع توسعه كشاورزی و... - آبیاری و زهکشی: سيستم های مدرن آبياری ثقلی و تحت فشار، تلفيق منابع آب، آبرسانی سطحی و زير زمينی، مطالعه و طراحی شبكه‌های آبرسانی، مطالعات منابع آب‌های سطحی و زير زمينی و تغذيه مصنوعی و... - ژئوتکنیک ها: خدمات آزمايشگاهی مکانيک خاک و سنگ، مطالعات و بررسی های لازم جهت شناسایی و آماده سازی پی ابنيه های فنی و... - آب و فاضلاب ها: تأسيسات آبگيری، جمع‌آوری و انتقال آب، سيستم‌های كنترل و ابزار دقيق مخازن آب، تصفيه خانه‌های آب و فاضلاب و ايستگاه‌های تقويت فشار آب، خطوط انتقال آب و شبكه‌های آبرسانی، شبكه‌های اصلی و فرعی جمع‌آوری فاضلاب، تلمبه خانه ها و تصفيه خانه‌های فاضلاب و نمک ‌زدايی و ابنية مربوط، مطالعات اصلاح و توسعه شبكه‌های جمع‌آوری فاضلاب و توزيع آب و... - مهندسی رودخانه: كنترل کيفيت آب، طراحی تأسيسات انحراف آب و آبگيری از رودخانه، بهبود و حفظ محيط زيست رودخانه و... - محیط زیست: بازيافت مواد زيست، امحاء و دفع پسمانده‌ها، مديريت زيست محيطی، ارزيابی اثرات زيست محيطی، شناخت و پيشگيری آلايش‌های محيط و.. - سدسازی: انجام مطالعات سيستم های انحراف آب، تلفيق منابع آب های سطحی و زيرزمينی، مطالعات منابع آب های سطحی و زيرزمينی - و...

 ارسال پیام به  شرکت مهندسی مشاور دزآب