درباره  شرکت طب کار دکتر ندا برهانی

شرکت طب کار دکتر ندا برهانی خدمات زیر را ارائه می دهد:

  • انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای
  • انجام معاینات رانندگان
  • صدور کارت سلامت
  • بازگشت به کار
  • تناسب با کار
  • ارجاعی
  • ترک کار
  • بازنشستگی
  • تست تنفس
  • شنوایی سنجی

 

 ارسال پیام به  شرکت طب کار دکتر ندا برهانی

شرکت طب کار دکتر ندا برهانی
ارتباط با شرکت طب کار دکتر ندا برهانی

عنوان باکس

متن باکس