درباره  مرکز تخصصی طب کار بهنود

خدمات مرکز تخصصی طب کار بهنود :

  1. معاینات بدو استخدام
  2. معاینات دوره ای
  3. معاینات بازگشت به کار
  4. بینایی سنجی
  5. شنوایی سنجی
  6. نوار قلب و ...

 ارسال پیام به  مرکز تخصصی طب کار بهنود

مرکز تخصصی طب کار بهنود
سامانه گفتگوی آنلاین با مرکز تخصصی طب کار بهنود

عنوان باکس

متن باکس