درباره  محمد مهدی ابراهیمی

پژوهشگر حوزه مدیریت بحران و شرایط اضطراری در صنایع 

روزنامه نگار مدیریت بحران 

 تماس با  محمد مهدی ابراهیمی

 ارسال پیام به  محمد مهدی ابراهیمی

محمد مهدی ابراهیمی
ارتباط با محمد مهدی ابراهیمی

عنوان باکس

متن باکس