درباره  مهندس الهام رضایی

کارشناس بهداشت محیط

مدرس مهارت های ارتباطی و توسعه فردی

نویسنده کتاب چراغ سبز ارتباط

 ارسال پیام به  مهندس الهام رضایی

ارتباط با مهندس الهام رضایی

عنوان باکس

متن باکس