درباره  دکتر فرزانه نیکفر(HSE)

خانم دکتر فرزانه نیکفر دارای مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای، ارشد مدیریت HSE، دکترا الودگیهای محیط زیست دارای مسئولیت های زیر می باشند:

کارمند پتروشیمی در واحد HSE

مدرس پتروشیمی ره آوران

مدرس دانشگاه علمی کاربردی

کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث

ممیز داخلی سیستمهای مدیریت ایزو 14000 و 22000 و OHSAS18001
مدرس مرکز تحقیقات و وزارت کار تعاون و امور اجتماعی

 رزومه و کاتالوگ  دکتر فرزانه نیکفر(HSE)

 ارسال پیام به  دکتر فرزانه نیکفر(HSE)

دکتر فرزانه نیکفر(HSE)
ارتباط با دکتر فرزانه نیکفر(HSE)

عنوان باکس

متن باکس