درباره  مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

آقای مهندس محمدرضا جنت فریدونی کارشناس ایمنی صنعتی و سوابق کاری ایشان به شرح زیر است:

 • رئیس ایمنی شرکت تهران آرمه از سال 80 تا 81
 • رئیس ایمنی و بهداشت شرکت کنتورسازی ایران از سال82تا99
 • مسئول ایمنی شرکت سیمین تاک از سال96 تاکنون
 • مسئول ایمنی شرکت ملاس گستر از سال96 تاکنون
 • مشاور تست و شارژکپسولهای آتشنشانی از سال87 تاکنون مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • مشاورطراحی و نصب سیستمهای اعلام و اطفاء از سال 87 تاکنون مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • مشاور آموزشی ایمنی و بهداشت عمومی کار از سال 95 تاکنون مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • رئیس انجمن ایمنی استان قزوین از سال 85 تا 89
 • رئیس انجمن ایمنی صنایع غیر فلزی شهرستان البرز از سال 89 تا96
 • رئیس انجمن ایمنی قزوین و بویین زهراء از سال96 تا 1400
 • بازرس کانون ایمنی و بهداشت کار کشور از سال 95 تا 97
 • نایب رئیس هیات مدیره کانون ایمنی و بهداشت کار کشور از سال97 تاکنون
 • مدرس سازمان فنی و حرفه ای از سال 82 تا 88
 • مدرس شرکت نور آتیه از سال 84 تا 90
 • مدیر آموزش شرکت تعاونی و طب کار طالقانی از سال 93 تا 96
 • مدرس دانشگاه شهید عباسپور واحد بندر عباس از سال 90 تا92

 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

 تماس با  مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

 ارسال پیام به  مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)