درباره  شرکت گاردن بام

شرکت گاردن بام در زمينه طراحی و اجرای فضاى سبز فعالیت دارد. خدمات شرکت: - نگهداری فضای سبز - سیستم آبیاری هوشمند - محوطه سازی

 رزومه و کاتالوگ  شرکت گاردن بام