درباره  آموزشگاه بهداشت اصناف قائم تفت

آموزشگاههای بهداشت اصناف رسالت آموزش نکات بهداشتی به کسبه رادارند. آموزش گیرندگان پس ازگذراندن دوره آموزشی گواهینامه دریافت می کنند. آموزشگاه بهداشت اصناف قاِئم تفت برای اولین بار در تفت از آذر1401 شروع به کارکرد تا از بعد مسافت مراجعین بکاهد.

 

 علاوه برآن سفارشات ترجمه وخوشنویسی هم پذیرفته می شود.

 ارسال پیام به  آموزشگاه بهداشت اصناف قائم تفت

آموزشگاه بهداشت اصناف قائم تفت
سامانه گفتگوی آنلاین با آموزشگاه بهداشت اصناف قائم تفت

عنوان باکس

متن باکس