درباره  مهندس حافظ قلیزاده نیارق (بهداشت حرفه ای)

آقای مهندس حافظ قلیزاده نیارق دارای تحصیلات و سوابق کاری ذکر شده در زیر میباشند:

تحصیلات:

 • کاردانی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی همدان (1378-1376)
 • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران (1383- 1385)
 • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک از دانشگاه آزاد بناب (1389- 1391)

مهارتها:

 • توانایی نوشتن HSE PLAN برای شرکتها و مؤسسات
 • آشنایی کامل با نحوه استقرار و الزامات استانداردهایIMS، EFQM،ISO 9001 ISO14001،OSHAS 1800،5S و آشنایی کامل با نحوه تهیه دستورالعمل ها و روشهای اجرایی و مستندات استانداردهای مذکور به  طوری که در دو سال گذشته استاندارد IMS را در نیروگاه مستقر نمودیم و کلیه مستندات استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنایISO45001:2017 تهیه گردید.
 • مشاوره سیستم های مدیریتی

تجربیات و سوابق کاری:

 • مدیر HSEQ (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت)و نماینده مدیریت در استقرار سیستم های مدیریتی نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان – 15 اسفند 89 تاکنون
 • مسئولHSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)شرکت قدس نیرو در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اسفند-86 الی پایان سال 1389
 • مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت گلدستون (آرتاویل تایر)- اردیبهشت86 الی فروردین 87
 • مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ساراول-اسفند 83 الی فروردین 86
 • مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت آرتامهنوش و بیمارستان ایثار- 1386 تا 1396
 • مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت پرناز طیور در تهران- 1383 تا تاریخ 1391
 • مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتهای سوت ماشین، کبریت مشکین، بافت تلیس، آرد سامیان -1380 الی 1383
 • مدیر عامل شرکت ایمن بهداشت آذربایجان – 1383 الی 1395
 • بازرس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اردبیل – 78 الی 80

 

 ارسال پیام به  مهندس حافظ قلیزاده نیارق (بهداشت حرفه ای)

مهندس حافظ قلیزاده نیارق (بهداشت حرفه ای)
ارتباط با مهندس حافظ قلیزاده نیارق (بهداشت حرفه ای)

عنوان باکس

متن باکس