درباره  مهندس حافظ قلیزاده نیارق (بهداشت حرفه ای)

آقای مهندس حافظ قلیزاده نیارق دارای تحصیلات و سوابق کاری ذکر شده در زیر میباشند:

تحصیلات:

 • کاردانی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی همدان (1378-1376)
 • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران (1383- 1385)
 • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک از دانشگاه آزاد بناب (1389- 1391)

مهارتها:

 • توانایی نوشتن HSE PLAN برای شرکتها و مؤسسات
 • آشنایی کامل با نحوه استقرار و الزامات استانداردهایIMS، EFQM،ISO 9001 ISO14001،OSHAS 1800،5S و آشنایی کامل با نحوه تهیه دستورالعمل ها و روشهای اجرایی و مستندات استانداردهای مذکور به  طوری که در دو سال گذشته استاندارد IMS را در نیروگاه مستقر نمودیم و کلیه مستندات استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنایISO45001:2017 تهیه گردید.
 • مشاوره سیستم های مدیریتی

تجربیات و سوابق کاری:

 • مدیر HSEQ (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت)و نماینده مدیریت در استقرار سیستم های مدیریتی نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان – 15 اسفند 89 تاکنون
 • مسئولHSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)شرکت قدس نیرو در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اسفند-86 الی پایان سال 1389
 • مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت گلدستون (آرتاویل تایر)- اردیبهشت86 الی فروردین 87
 • مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ساراول-اسفند 83 الی فروردین 86
 • مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت آرتامهنوش و بیمارستان ایثار- 1386 تا 1396
 • مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت پرناز طیور در تهران- 1383 تا تاریخ 1391
 • مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتهای سوت ماشین، کبریت مشکین، بافت تلیس، آرد سامیان -1380 الی 1383
 • مدیر عامل شرکت ایمن بهداشت آذربایجان – 1383 الی 1395
 • بازرس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اردبیل – 78 الی 80

 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس حافظ قلیزاده نیارق (بهداشت حرفه ای)

 ارسال پیام به  مهندس حافظ قلیزاده نیارق (بهداشت حرفه ای)