درباره  مهندس امیر مسعود حاجی رستم(ایمنی)

آقای مهندس امیر مسعود حاجی رستم لیسانس حفاظت فنی و بهداشت کار دارای سوابق زیر می باشند:

 • کارشناس حوادث ناشی از کار
 • شناسایی خطر، ممیزی و ارزیابی ریسک صنایع
 • خدمات مهندسی در زمینه بهسازی و رفع مخاطرات محیط کار
 • تدریس در زمینه های زیر
 • ایمنی عمومی ویژه مدیران، سرپرستان و کارکنان
 • فصل چهارم قانون کار
 • مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان
 • آیین نامه ایمنی در کارگاه های ساختمانی
 • آیین نامه لوازم حفاظت فردی
 • آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها
 • آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها
 • آیین نامه ایمنی ماشین آلات صنعتی
 • آیین نامه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
 • بازرس فنی جرثقیل هل وصدور گواهینامه
 • بازرس فنی سیستم اتصال به زمین صنایع و صدور گواهینامه
 • کارشناس در زمینه ی رفع صفت سخت و زیان اور در صنایع
 • کارشناس حوادث ناشی از کار بیمه البرز
 • ارائه راه حل های قانونی و فنی در زمینه ی ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار

 

 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس امیر مسعود حاجی رستم(ایمنی)

 تماس با  مهندس امیر مسعود حاجی رستم(ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس امیر مسعود حاجی رستم(ایمنی)

مهندس امیر مسعود حاجی رستم(ایمنی)

 تماس با  مهندس امیر مسعود حاجی رستم(ایمنی)

 کلمات کلیدی

مهندس امیر مسعود حاجی رستم(ایمنی)
ارتباط با مهندس امیر مسعود حاجی رستم(ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس