درباره  شرکت حاصلیار

شرکت حاصلیار در زمینه های مشاوره، فروش و آموزش محصولات کشاورزی فعالیت دارد. محصولات شرکت: - سم: حلزون کش و قارچ کش - بذر: گلخانه و فضای باز - کود: عناصر پر مصرف، محرک های رشد، اصلاح کننده های خاک، عناصر ریز مغذی و کودهای بیولوژیک - بستر کشت: پرلیت و خاک برگ - ادوات: آبیاری و لانس