درباره  مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

زمینه فعالیت خانم مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مرکز بهداشت -سازمان غذا و دارو):

سوابق تحصیلی:

 • کارشناس ارشد مهندسی بهداشت و ایمنی موادغذایی - پژوهشکده علوم و فنون آفاق دانش خوارزمی
 • کارشناسی مهندسی بهداشت مواد غذایی -جهاد کشاورزی –قم
 • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای –پژوهشکده علوم و فنون آفاق دانش خوارزمی
 • کاردانی مهندسی بهداشت حرفه ای –دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده ایمنی

فعالیت های حرفه ای:

 • برنامه ریزی و مدیریت پروژه های مرتبط با HSE
 • مشاوره در زمینه ایمنی درحوزه های کاری
 • مشاوره در زمینه بهداشت حرفه ای درحوزه های کاری
 • پیاده سازی سیستم ISO
 • پیاده سازی سیستم OHSAHS
 • تحلیل و مشاوره به کارفرما جهت رفع نواقص کاری
 • پیاده سازی سیستم 5S در حوزه های شغلی
 • اجرای عملی مانور اطفاءحریق جهت پیشگیری از حوادث شغلی
 • شناسایی و ارزیابی ریسک
 • ممیزی
 • اجرای مدیریت پسماند

  سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرایی:
 • تدریس گروه مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای گرایش بهداشت مواد غذایی
 • تدریس گروه مهندسی صنایع غذا با منشا دام
 • تدریس مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی)
 • تدریس دوره های آموزشی مبانی بهداشت حرفه ای، عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومی)
 • تدریس مبانی بهداشت حرفه ای ( ارگونومی، کار با رایانه، ارگونومی آزمایشگاه، برگه های اطلاعات ایمنی مواد MSDS، لوازم حفاظت فردی، ارزیایی و مدیریت ریسک )
 • و...


سوابق اجرایی و مشاور HSE و عضو تیم های مطالعاتی در صنایع:

 • مدیر پروژه ی استقرار سیستم  HSE،  پروژه ی بزرگ برج فردوس –قم
 • مدیر پروژه ی استقرار سیستم HSE، شرکت پیروزتابان غرب-قم
 • شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری – شرکت آذرخش آجرنسوز-قم
 • نظارت و بازرسی سیستم HSE-MS، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • و...

ترجمه کتاب و مقالات:

 • آلاینده های شیمیایی در شیر و محصولات لبنی (شیر، ماست و....)
 • تأثیرات فلزات سنگین بر مواد غذایی لبنی
 • ترجمه کتاب ارگونومی در عمل 1389
 • ترجمه مقاله دردهای ستون فقرات 1389
 • ترجمه مقاله دردهای اسکلتی –عضلانی 
 • و...

 رزومه و کاتالوگ  مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

 تماس با  مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

 ارسال پیام به  مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

 تماس با  مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

 کلمات کلیدی

مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)
ارتباط با مهندس محبوبه محمدحسینی (مشاور بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

عنوان باکس

متن باکس