درباره  انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی در زمینه برگزاری کارگاه های کاربردی اثربخشی فرآورده های آلی و زیستی در کشاورزی ارگانیک و پایدار، تولید محصولات سالم تر در مناطق، تشکیل همایش های ملی و منطقه ای به منظور معرفی برنامه ها با حضور مدیران، کارشناسان کشاورزی و کشاورزان فعالیت دارد.

 ارسال پیام به  انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی
ارتباط با انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

عنوان باکس

متن باکس