درباره  شرکت ایمن محیط بیهق

شرکت ایمن محیط بیهق در حوزه های زیر فعالیت می کند: - مشاوره آب و فاضلاب - طراحی تصفیه خانه - مدیریت پسماند - خدمات ممیزی مهندسی بهداشت محیط - بی خطر سازی پسماند پزشکی - سم پاشی و خدمات بهداشت محیط -و.....

 ارسال پیام به  شرکت ایمن محیط بیهق

شرکت ایمن محیط بیهق
ارتباط با شرکت ایمن محیط بیهق

عنوان باکس

متن باکس