برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت حرفه اي

شرکت ایمن فدرا ساوا
ویژگی های محصول

دوره هاي آموزشي شرکت ايمن فيدار در دو بخش دوره هاي فني و دوره هاي مديريتي قابل ارائه مي باشند. 

الف- دوره هاي فني

ب- دوره هاي مرتبط با مديريت HSE: 

»لطفا جهت کسب اطالعات بيشتر درخصوص دوره هاي آموزشي ايمن فيدار با ما تماس بگيريد.«