درباره  مهندس فریبا جلالی(HSE)

خانم مهندس فریبا جلالی کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کارشناس ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت، محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات می باشند ودارای سوابق زیر میباشند:

 • کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت
 • مسئول فنی شرکت خدماتی سم پاشی و مبارزه با حشرات
 • مسئول فنی شرکت جمع آوری و امحاء پسماند های عفونی
 • مشاورHSE پروژه حمل پسماند از ایستگاههای انتقال به مرکز دفع و پردازش
 • مشاور HSE کارخانه تولید کود بیو کمپوست
 • مشاور HSE سایت دفن پسماند عادی و عفونی
 • مشاور HSE سایت پیرولیز پسماند
 • تدوین HSE plan سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی

تخصص:

 • تدوین HSEplan سازمان های مدیریت پسماند 
 • تهیه و تدوین instrauction 
 • آموزش مباحث HSE
 • Risk assessment
 • تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری
 • تهیه HSE procedure

 

 

 

 

 ارسال پیام به  مهندس فریبا جلالی(HSE)