درباره  شرکت پسماند پاک ایرانیان

استفاده از اپلیکیشن در مدیریت و جمع آوری پسماندهای خشک مسئله ای است که به دنبال پیشرفت زندگی اجتماعی انسان ها و افزایش تعاملاتشان با محیط زیست شکل گرفته است.

جمع آوری پسماندهای خشک و زباله های خانگی یکی از مسائل مهم و حیاتی در حوزه خدمات شهری و روستایی محسوب می شود که پیامدهای بهداشتی آن نیز برای همگان واضح است. از این رو اپلیکیشن جارو در دو نسخه اندروید و تحت وب اولین سامانه جامع و کامل جمع آوری هوشمند و مکانیزه پسماند خشک و تفکیک از مبدا است که در دو نسخه خانوار و راننده طراحی و عملیاتی توسط این شرکت ارائه شده است.

 ارسال پیام به  شرکت پسماند پاک ایرانیان

شرکت پسماند پاک ایرانیان
ارتباط با شرکت پسماند پاک ایرانیان

عنوان باکس

متن باکس