درباره  مهندس حسین جوینی (ایمنی، آتشنشانی و HSE)

خدمات آقای مهندس حسین جوینی:

  • آموزش و مشاوره حوزه های ایمنی، آتش نشانی ،HSE، نجات و مدیریت بحران
  • ترجمه متون و استانداردهای تخصصی ایمنی و آتش نشانی
  • برگزاری دوره های آموزشی ویژه نرم افزارهای ایمنی

 ارسال پیام به  مهندس حسین جوینی (ایمنی، آتشنشانی و HSE)

مهندس حسین جوینی (ایمنی، آتشنشانی و HSE)
ارتباط با مهندس حسین جوینی (ایمنی، آتشنشانی و HSE)

عنوان باکس

متن باکس