درباره  شرکت کیمیا کاران زرین مامطیر

شرکت کیمیا کاران زرین مامطیر با نام تجاری زرین سم در زمینه تولید سموم دفع آفات نباتی فعالیت دارد. محصولات شرکت: - حشره کش ها: آبامکتین، کلروپریفوس، دیمتوآت و سایپرمترین - علف کش ها: گلایفوزیت - کنه کش ها: پروپارژیت - روغن ها

 ارسال پیام به  شرکت کیمیا کاران زرین مامطیر