درباره  مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)

آقای مهندس مهدی بختیاری اصل دارای کارشناسی مهندسی ایمنی و محیط کار و در زمینه های زیر فعالیت می نمایند:

  • کارشناس و مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع از سال ۸۴
  • مدرس رسمی ایمنی و بهداشت صنعتی دانشگاه ها از سال ۹۳
  • مشاور حفاظت فنی و بهداشت کار
  • ممیز سیستم های مدیریتی IMS و انرژی ISO50001

 تماس با  مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)