درباره  دکتر محمد جواد قائمی

کارشناس ارشد و رئیس اداره آموزش سازمان آتش نشانی مشهد

مسئول آموزش های تخصصی سازمان آتش نشانی مشهد

کارشناس ارشد و مشاور تخصصی حریق و آتش سوزی و علت یابی شرکت هاd بیمه و عضو کمیته علت یابی حریق سازمان آتش نشانی مشهد

رئیس ایستگاه های عملیاتی سازمان آتش نشانی

 

 تماس با  دکتر محمد جواد قائمی

 ارسال پیام به  دکتر محمد جواد قائمی

دکتر محمد جواد قائمی

 تماس با  دکتر محمد جواد قائمی

 کلمات کلیدی

ارتباط با دکتر محمد جواد قائمی

عنوان باکس

متن باکس