درباره  ابراهیم محمداوغلی

سوابق اجرایی :

 • سرپرست ایمنی و بهداشت حرفه ای شركت توليدی پيستون ایران
 • سرپرست آتش نشانی و مشاور مدیریت HSE كالای نفت تهران
 • كارشناس HSE شركت اطفاء تهران
 • مشاور HSE پالایشگاه هاشمی نژاد مشهد در زمينه استقرار سيستم مدیریت HSE
 • مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی اداره كار
 • سرپرست HSE شركت كپس پيمانکار نفت فلات قاره در منطقه عملياتی لاوان
 • مسئول فنی شركت فنی و بازرسی آراد در زمينه های آموزش ایمنی عمومی و بازرس فنی
 • كارشناس HSE بيمارستان فوق تخصصی بهبود تبریز
 • مسئول ایمنی قطار شهری تبریز ایستگاه شماره 41
 • كارشناس HSE شركت آهن آجين معدن مس سونگون
 • كارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای شركت سازه سيم پویش سایت كليبر
 • كارشناس HSE اداره ایمنی پالایشگاه تبریز
 • مسئول فنی مهندسی بهداشت حرفه ای شركت اوج ایمن

سوابق تدریس :

 • تدریس دوره عمومی ایمنی و بهداشت حرفه ای و ارزیابی ریسک در آب و فاضلاب اردبيل
 • تدریس دوره عمومی ایمنی و بهداشت مشتمل بر ایمنی حریق ، عوامل زیان آور محيط كاردر شركت استتخراج و اكتشاف كيهان جزیره لاوان
 • تدریس دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در سپاه تبریز
 • تدریس دوره اصول مميزی داخلی درشركت آرتاویل تایر اردبيل
 • تدریس دوره HSE كاربردی تجهيزات و ماشين آلات سنگين، ارزیتابی ریستک در انبارهتای شتركت پشتتيبانی
  كالای نفت تهران
 • تدریس دوره عمومی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شركت ایران خودرو تبریز
 • تدریس دوره ارگونومی در شركت ایران خودرو تبریز
 • تدریس دوره عمومی ایمنی و بهداشت در شركت توليدی پيستون ایران
 • تدریس دوره عمومی ایمنی و بهداشت در شركت فولاد بناب
 • تدریس مهندسی فاكتورهای انسانی دانشگاه تبریز دانشکده فنی ميانه
 • تدریس دوره های ایمنی وبهداشت حرفه ای در بيمارستان فوق تخصصی بهبود تبریز
 • تدریس دوره های مدیریت تغييردر HSE و حوادث ناشی از كار در شركت پالایش نفت تبریز
 • تدریس دوره ایمنی عمومی ليفتراک در شركت موتورسازان گروه تراكتورسازان تبریز
 • تدریس دوره ایمنی عمومی كار در ارتفاع در شركت آراد برای بازرسين فنی
 • تدریس HSE برای نمایندگان ایمنی و بهداشت خاتم الانبياء تبریز
 • تدریس HSE برای نمایندگان ایمنی و بهداشت فرودگاه ماكو آذربایجان غربی
 • تدریس دوره ایمنی كار در ارتفاع نيروگاه سيکل تركيبی هریس
 • تدریس دوره ایمنی كار در ارتفاع داروسازی زهراوی تبریز
 • تدریس دوره های ایمنی عمومی شركتهای پيمانکاری شركت گاز استان آ شرقی
 • تدریس دوره های ایمنی عمومی شركتهای پيمانکاری شركت گاز استان آ غربی
 • تدریس دوه ایمنی عمومی پيمانکاران معدن مس سونگون
 • تدریس دوه ایمنی عمومی پيمانکاران معدن مس انجرد

دوره های سپری شده :

 • سرمميزی ایزو 0999 الاینس كانادا
 • سرمميزی ایزو 41999 الاینس كانادا
 • سرمميزی ایزو 10994 الاینس كانادا
 • سرمميزی ایزو 00999 الاینس كانادا
 • مميزی داخلی سيستم مدیریت كيفيت IMQ ایتاليا
 • مميزی داخلی سيستم مدیریت زیست محيطی IMQ ایتاليا
 • مميزی داخلی سيستم مدیریت HSE IMQ ایتاليا
 • سر مميزی و مميزی داخلی سيستم مدیریت 40994 0992 OHSAS ، شركت IMQ ایتاليا
 • دوره ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات RISK AEESESSMENT ، شركت IMQ ایتاليا
 • دوره شناسایی خطرات با متد FMEA وارزیاب داخلی سيستم تعالی سازمان EFQM
 • مميزی داخلی سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای DQS آلمان
 • مميزی داخلی سيستم مدیریت زیست محيطی DQS آلمان
 • مميزی داخلی IATF ، شركت DQS آلمان
 • كمکهای اوليه در هلال اهمر زنجان و تهران

سوابق علمی و پژوهشی :

 • ارائه مقاله در نخستين همایش ایمنی ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 4909
 • ارائه مقاله در هفتمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی كار دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 4909
 • پایان نامه كارشناسی ارشد در زمينه تاثير آموزش بر كاهش خطاهای انسانی و حوادث صنعت ریخته گری 4904
 • ارائه مقاله در هشتمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی كار دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 4900
 • ارائه مقاله در نخستين همایش دوسالانه ارگونومی ایران دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 4909
 • ارائه مقاله در سومين كنگره آموزش بيمار و خود مراقبتی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 4909
 • ارائه مقاله در نهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی كار دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 4901
 • ارائه مقاله در همایش بين المللی ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شيراز سال 4900
 • ارائه مقاله در دهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی كار دانشگاه علوم پزشکی گيلان سال 4901
 • ارائه مقاله در یازدهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی كار دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 4900
 • وبينار پيشگيری از كویيد 40 بيماری همه گيری كرونا دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 41

 ارسال پیام به  ابراهیم محمداوغلی

ابراهیم محمداوغلی
ارتباط با ابراهیم محمداوغلی

عنوان باکس

متن باکس