محلول ضدعفونی کننده سطوح 5 درصد- 250 میلی لیتری

شرکت دانش بنیان داروسازی نانوکیمیای کویر یزد
ویژگی های محصول
حجم قابل عرضه 250سی سی

17,500 تومان

 محلول ضدعفونی کننده سطح فارماسین 5 % بر پایه پراستیک اسـید بوده و از جمله ضــدعفونی کننده هاي سـریع الاثر با کارایی بالا و از بین برنده کلیه اجرام میکروبیاز قبیل قارچ، میکروب، باکتري و ویروس می باشـد. فارماســین جهت اســـتفاده در کلیه مکان هاي عمومی نظیر مراکز آموزشـــی، فرهنگی، حمل و نقل عمومی، رســـتوران ها و اجتماعی، اداري، بیمارستانی، ورزشی و... بکار می رود. این محلول براي ضـدعفونی کردن کلیه سـطوح اعم از انبارها، سـالن هاي تولید، اتاق هاي تمیز، تجهیزات صنایع تولید مواد غذایی، آرایشـــی و بهداشتی، سطوح آزمایشـــگاهی، کلیه تجهیزات لوله هاي انتقال ساخت مواد، تجهیزات توزین مواد غذایی، آرایشـــی و بهداشتی مناسب است. مدت زمان تاثیرگذاري این محصـــول بین 5-3 دقیقه بوده وجهت استفاده باید ۱۰۰ برابر رقیق شود. محصول باید بصـورت تازه تهیه و به روش هاي اسپري، غوطه ور سازي و اسفنج کشـی استفاده گردد.

حجم قابل عرضه 250سی سی