درباره  انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه عوم پزشکی اراک

انجمن علمی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی اراک به همت جمعی از دانشجویان از سال 1390 در حال فعالیت می باشد . این انجمن در جهت ارتقای علمی و مهارتی دانشجویان برنامه های متنوعی دارد . 

 ارسال پیام به  انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه عوم پزشکی اراک