درباره  مهندس زهرا اولیا

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

سابقه فعالیت در معاونت بهداشتی

می خوام مطالبی که ازجاهای مختلف گرداوری کردم وبرام جالب بوده روباهاتون به اشتراک بگذارم:

ازکتاب والدین موثرفرزندان موفق :درباره اندیشه هاوکلماتی که برحسب عادت ازذهنتان می گذرد هشیارباشید وازاندیشه ها ارمانها وکلمات مثبت استفاده کنید.

کلمه نمی توانی فقط دریک حرف بامی توانی تفاوت دارد اما تحت تاثیر آن می تواند ازفرزندتان دوفردکاملا متفاوت بسازد.مراقب کلمات وبرچسب هایمان باشیم .نکات مثبت فرزندان راببینیم وپررنگ کنیم وحتی الامکان تحسین راجایگزین انتقادهای مکرر وآزاردهنده کنیم.

موفقیت هاراهرچندکوچک ببینیم وقدربدانیم.جادوی تحسین معجزه می کند وملامت شخصیت خودباوری ورابطه هاراخرد ونابودمی سازد...

 ارسال پیام به  مهندس زهرا اولیا

ارتباط با مهندس زهرا اولیا

عنوان باکس

متن باکس