درباره  مهندس پرستو محمدی (HSE)

خانم مهندس پرستو محمدی کارشناسی ایمنی صنعتی و محیط کار و کارشناسی ارشد مدیریت HSE و دارای مهارت های زیر می باشند:

 • تدوین HSE PLAN پروژه ها
 • تسلط به انجام معاينات ادواری (اسپیرومتری، اديومتری و..) 
 • تسلط به ممیزی سیستم های مديريتی IMS
 • آمادگی و واكنش در شرایط  اضطراری و مديريت بحران ISO15544
 • آشنایی با تکنیک BOW tie جهت تحلیل خطرات
 • آشنايی با تحلیل حادثه با  Tripod B
 • ممیزی مديريت ايمنی فرايند PSM AUDIT
 • آشنايی با سیستم مديريت ايمنی و سلامت شغلیISO45001
 • آشنايی با الزامات و اصول ممیزی HSE
 • اصول كنترل سروصدای صنعتی  
 • آشنايی با مهندسی روشنايی 
 • ارزيابی ارگونومیک وضعیت بدن در حین كار
 • تسلط به تکنیک HAZOP جهت شناسايی و ارزيابی خطرات
 • آشنايی با مدلسازی پیامد (حريق، انفجار، انتشار گازهای سمی) با استفاده از نرم افزار PHAST& ALOHA 
 • آشنايی با سناريونويسی در برنامه مديريت شرایط  اضطراری 
 • تسلط به ارزيابی پیامدهای زيست محیطی  
   


 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس پرستو محمدی (HSE)

 تماس با  مهندس پرستو محمدی (HSE)

 ارسال پیام به  مهندس پرستو محمدی (HSE)