درباره  شرکت پیشگامان پرتو سامان

شرکت پیشگامان پرتو سامان اولین شرکت خدمات حفاظت پرتویی در جنوب کشور است.

خدمات شرکت: 

  • خدمات علمی آموزشی در زمینه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز 
  • خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه حفاظ سازی 
  • فروش تجهیزات دوزیمتری و حفاظ های پرتویی 
  • ارائه مشاوره برای تأمین تجهیزات