درباره  آزمایشگاه تحقیقاتی رویان

آزمایشگاه تحقیقاتی رویان مجموعه آزمایشگاه های تخصصی گیاه پزشکی (قارچ شناسی، ویروس شناسی، باکتری شناسی، نماتد شناسی،کنه شناسی و حشره شناسی)،کشت بافت گیاهی، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی، بیوتکنولوژي، زیست شناسی و ژنتیک گیاهی می باشد.

 
 
 

 ارسال پیام به  آزمایشگاه تحقیقاتی رویان

آزمایشگاه تحقیقاتی رویان
ارتباط با آزمایشگاه تحقیقاتی رویان

عنوان باکس

متن باکس