درباره  شرکت شمیم سلامت مهرگان

شرکت شمیم سلامت مهرگان از سال ۱۳۹۱ بصورت رسمی و با اخذ مجوزهای لازم در زمينه های زیر فعالیت می نمايد:

  • شناسايی، اندازه گيری و ارزشيابی نهايی عوامل زيان آور فيزيکی محيط کار شامل سر و صدا، ارتعاش، پرتوهای يونيزان و غيريونيزان، روشنايی، استرس های حرارتی و…
  • شناسايی، اندازه گيری و ارزشيابی نهايی عوامل زيان آور شيميايی محيط کار شامل گرد و غبار، گازها و بخارات مواد شيميايی، فيوم های فلزی و … 
  • ارزیابی ارگونومیکی مشاغل به روش های روز دنیا ( RULA ،OWAS REBA و …) 
  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کنترل عوامل زیان آور محیط کار

 ارسال پیام به  شرکت شمیم سلامت مهرگان

شرکت شمیم سلامت مهرگان
ارتباط با شرکت شمیم سلامت مهرگان

عنوان باکس

متن باکس