درباره  شرکت شمیم سلامت مهرگان

شرکت شمیم سلامت مهرگان از سال ۱۳۹۱ بصورت رسمی و با اخذ مجوزهای لازم در زمينه های زیر فعالیت می نمايد:

  • شناسايی، اندازه گيری و ارزشيابی نهايی عوامل زيان آور فيزيکی محيط کار شامل سر و صدا، ارتعاش، پرتوهای يونيزان و غيريونيزان، روشنايی، استرس های حرارتی و…
  • شناسايی، اندازه گيری و ارزشيابی نهايی عوامل زيان آور شيميايی محيط کار شامل گرد و غبار، گازها و بخارات مواد شيميايی، فيوم های فلزی و … 
  • ارزیابی ارگونومیکی مشاغل به روش های روز دنیا ( RULA ،OWAS REBA و …) 
  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کنترل عوامل زیان آور محیط کار

 ارسال پیام به  شرکت شمیم سلامت مهرگان