درباره  مهندس سیاوش محمودیان درویشانی(ایمنی برق)

اقای سیاوش محمودیان درویشانی کارشناس مهندسی برق  دارای سوابق کاری زیر می باشند:

سرپرست واحد طرح و نظارت شرکت توزیع برق

دارای پروانه نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی ساختمان

دارای پروانه صلاحیت و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی در زمینه ایمنی برق ایمنی اعلام حریق آموزش ایمنی عمومی و ایمنی ساختمان از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس سیاوش محمودیان درویشانی(ایمنی برق)

 تماس با  مهندس سیاوش محمودیان درویشانی(ایمنی برق)

 ارسال پیام به  مهندس سیاوش محمودیان درویشانی(ایمنی برق)

مهندس سیاوش محمودیان درویشانی(ایمنی برق)

 رشته های دانشگاهی مرتبط

 تماس با  مهندس سیاوش محمودیان درویشانی(ایمنی برق)