درباره  شرکت آب و خاک پارس

شرکت آب و خاک پارس خدمات خود را در زمینه های زیر ارائه می نماید: - اجرای پروژه های عمرانی: سدسازی، ايستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب، شبكه های آبياری و زهكشی، روش های نوين آبياری، تسطيح اساسی و تجهيز و نوسازی اراضی كشاورزی، حفر چاه های عميق آب و... - خدمات مشاوره: مطالعه و طراحی ( شبكه های آبياری و زهكشی و سيستم های نوين آبياری، تسطيح اراضی كشاورزی و تجهيز و نوسازی، تأمين آب (سدهای خاكی، بندهای انحرافی، ايستگاه های پمپاژ و ..... )، انجام عمليات صحرايی و...

 ارسال پیام به  شرکت آب و خاک پارس