درباره  آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا ارائه دهنده دوره های ایمنی و بهداشت با گواهینامه معتبر می باشد.

دوره های آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا:

 •  آتش نشان
 • آتش نشان صنعتی
 • سرآتش نشان
 • بازرس علل حریق
 • مسئول حفاظت ایمنی
 • مسئول بهداشت کار
 • بازرسی ایمنی ساختمان
 • انجام کمک های اولیه
 • به کارگیری HSE در صنایع مقدماتی و پیشرفته
 • مسئول امحاء و دفع زباله های بیمارستانی 
 • مسئول بهداشت کار
 • ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی
 • رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار
 • افسر HSE

 ارسال پیام به  آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا
ارتباط با آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا

عنوان باکس

متن باکس