درباره  علیرضا جهانی

- مشاوره تخصصی در زمینه های آزمایشات آب و فاضلاب

- مشاوره در زمینه های کشت میکروبی

- آشنایی کامل با دستگاه فلیم فتومتر

- آشنایی کامل با دستگاه جارتست

- آشنایي کامل در زمینه کار با سیستم اسپکتروفتومتر (DR3900 HACH Spectrophotometer)

- آشنایي کامل با تست های تشخیصي میکروبي

- آشنایي کامل باروش الکتروفورز

 تماس با  علیرضا جهانی

 ارسال پیام به  علیرضا جهانی

ارتباط با علیرضا جهانی

عنوان باکس

متن باکس