درباره  زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

زمینه فعالیت خانم زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای):

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی بهداشت حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • کاردانی بهداشت حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سوابق حرفه ای:

 1. کارشناس ایمنی و بهداشت –مجتمع صنایع غذایی شیفته بناب (عشایر )– بناب: تاریخ شروع همکاری: 88/11 الی 94/05.
 2. کارشناس ایمنی و بهداشت –شرکت بهفام پودر بناب –بناب: تاریخ شروع همکاری: 89/04 الی 94/06.
 3. کارشناس ایمنی و بهداشت– شرکت شکوه بناب– بناب: تاریخ شروع همکاری: 94/08 الی 95/04.
 4. کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت طب کار دکتر نصراله نصری- مراغه: تاریخ شروع همکاری: 95/12 الی 96/06.
 5. کارشناس ایمنی و بهداشت –شرکت فوالد نصر آذربایجان- شهرک سلیمی: تاریخ شروع همکاری: 94/05 تا کنون.
 6. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت کاوه افروز– بناب: تاریخ شروع همکاری: 89/03 تا کنون.
 7. کارشناس ایمنی و بهداشت –صنایع غذایی صمدی (قند شالده)– مراغه: تاریخ شروع همکاری: 88/09 الی 91/03؛ تاریخ شروع مجدد همکاری: 94/09 تا کنون.
 8. کارشناس ایمنی و بهداشت –شرکت آرد اطهر– بناب: تاریخ شروع همکاری : 94/06 تا کنون.
 9. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت اطهر بافت – عجبشیر: تاریخ شروع همکاری : 19/15/40 تا کنون.
 10. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت راد فرش مروارید – شهرک سلیمی: تاریخ شروع همکاری:  14/10/96 تا کنون.
 11. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت اطهر دانه آذر بایجان- شهرک سلیمی: تاریخ شروع همکاری: 97/10 تا کنون.
 12. کارشناس ایمنی و بهداشت – نان کامل اطهر – تبریز- ولیعصر –خیابان استاندارد: تاریخ شروع همکاری: 98/02 تا کنون.
 13. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت شیزماد- عجبشیر: تاریخ شروع همکاری: 98/08 تا کنون.
 14. مدرس پژوهشکده سیستم های پیشرو صنعتی: تاریخ شروع همکاری  98/11/30 تا کنون.
 15. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت تیرچه بلوک اتحاد– بناب: تاریخ شروع همکاری 99/02/30 الی 99/07/21
 16. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت آذین پرده سفیر– عجب شیر: تاریخ شروع همکاری 99/8/21 تا کنون.
 17. و...

مسئولیت های کاری در حال انجام:

 • مسئول تأمین، حفظ و ارتقای سطح سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی کلیه شاغلین– پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی– تطبیق کار و شرایط کاری با شاغلین. 
 • پیاده سازی کلیه فرایندهای ایزو 18000 و ایزو 14000 و فرایندهای مرتبط در مورد ایزو 9000 و  22000
 • اجرای کلیه قوانین ملی و بین المللی و آیین نامه ها و دستور العمل ها اجرایی از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
 • مسئول اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جذب کارکنان جدید الاستخدام، تغییر شغل و یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت بیش از سه روز ( ارجاع معاینات بدو استخدام)- معاینات دوره ای و تخصصی 
 • نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی ایمنی و بهداشت، جهت شاغلین، سرپرستان و مدیران در سطح واحد تحت پوشش در راستای ارتقا سطح آگاهی – نگرش و عملکرد آنها.
 • بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از قسمت های مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکالت موجود و انجام پیگیری های لازم.
 • شناسایی و ارزیابی کلیه خطرات محیط کار و ارائه راهکارهای کنترلی جهت پیشگیری از بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار. 
 • شناسایی، نمونه برداری، اندازه گیری و ارزشیابی آلاینده های زیست محیطی و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت به حداقل رسانیدن آلاینده ها و ارئه خود اظهاری به اداره محیط زیست.
 • و...

 تماس با  زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

 ارسال پیام به  زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)