درباره  زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

زمینه فعالیت خانم زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای):

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی بهداشت حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • کاردانی بهداشت حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سوابق حرفه ای:

 1. کارشناس ایمنی و بهداشت –مجتمع صنایع غذایی شیفته بناب (عشایر )– بناب: تاریخ شروع همکاری: 88/11 الی 94/05.
 2. کارشناس ایمنی و بهداشت –شرکت بهفام پودر بناب –بناب: تاریخ شروع همکاری: 89/04 الی 94/06.
 3. کارشناس ایمنی و بهداشت– شرکت شکوه بناب– بناب: تاریخ شروع همکاری: 94/08 الی 95/04.
 4. کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت طب کار دکتر نصراله نصری- مراغه: تاریخ شروع همکاری: 95/12 الی 96/06.
 5. کارشناس ایمنی و بهداشت –شرکت فوالد نصر آذربایجان- شهرک سلیمی: تاریخ شروع همکاری: 94/05 تا کنون.
 6. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت کاوه افروز– بناب: تاریخ شروع همکاری: 89/03 تا کنون.
 7. کارشناس ایمنی و بهداشت –صنایع غذایی صمدی (قند شالده)– مراغه: تاریخ شروع همکاری: 88/09 الی 91/03؛ تاریخ شروع مجدد همکاری: 94/09 تا کنون.
 8. کارشناس ایمنی و بهداشت –شرکت آرد اطهر– بناب: تاریخ شروع همکاری : 94/06 تا کنون.
 9. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت اطهر بافت – عجبشیر: تاریخ شروع همکاری : 19/15/40 تا کنون.
 10. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت راد فرش مروارید – شهرک سلیمی: تاریخ شروع همکاری:  14/10/96 تا کنون.
 11. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت اطهر دانه آذر بایجان- شهرک سلیمی: تاریخ شروع همکاری: 97/10 تا کنون.
 12. کارشناس ایمنی و بهداشت – نان کامل اطهر – تبریز- ولیعصر –خیابان استاندارد: تاریخ شروع همکاری: 98/02 تا کنون.
 13. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت شیزماد- عجبشیر: تاریخ شروع همکاری: 98/08 تا کنون.
 14. مدرس پژوهشکده سیستم های پیشرو صنعتی: تاریخ شروع همکاری  98/11/30 تا کنون.
 15. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت تیرچه بلوک اتحاد– بناب: تاریخ شروع همکاری 99/02/30 الی 99/07/21
 16. کارشناس ایمنی و بهداشت – شرکت آذین پرده سفیر– عجب شیر: تاریخ شروع همکاری 99/8/21 تا کنون.
 17. و...

مسئولیت های کاری در حال انجام:

 • مسئول تأمین، حفظ و ارتقای سطح سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی کلیه شاغلین– پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی– تطبیق کار و شرایط کاری با شاغلین. 
 • پیاده سازی کلیه فرایندهای ایزو 18000 و ایزو 14000 و فرایندهای مرتبط در مورد ایزو 9000 و  22000
 • اجرای کلیه قوانین ملی و بین المللی و آیین نامه ها و دستور العمل ها اجرایی از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
 • مسئول اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جذب کارکنان جدید الاستخدام، تغییر شغل و یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت بیش از سه روز ( ارجاع معاینات بدو استخدام)- معاینات دوره ای و تخصصی 
 • نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی ایمنی و بهداشت، جهت شاغلین، سرپرستان و مدیران در سطح واحد تحت پوشش در راستای ارتقا سطح آگاهی – نگرش و عملکرد آنها.
 • بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از قسمت های مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکالت موجود و انجام پیگیری های لازم.
 • شناسایی و ارزیابی کلیه خطرات محیط کار و ارائه راهکارهای کنترلی جهت پیشگیری از بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار. 
 • شناسایی، نمونه برداری، اندازه گیری و ارزشیابی آلاینده های زیست محیطی و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت به حداقل رسانیدن آلاینده ها و ارئه خود اظهاری به اداره محیط زیست.
 • و...

 رزومه و کاتالوگ  زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

 تماس با  زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

 ارسال پیام به  زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

 تماس با  زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

 کلمات کلیدی

ارتباط با زهره قلمی (کارشناسی بهداشت حرفه ای)

عنوان باکس

متن باکس