درباره  دکتر محسن پورصادقیان (ایمنی و ارگونومی)

دکتر محسن پورصادقیان (دکترای تخصصی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیات علمی دانشگاه) در زمینه های زیر مشغول به فعالیت می باشند.

- مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه ایمنی صنعتی - تدریس انواع کارگاه های تخصصی در زمینه HSE، ایمنی صنعتی و ارگونومی - بازدید از انواع صنایع و حرفه ها و تدریس این دوره ها در دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی، مدرس صنعت و دانشگاه - طراحی: طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق بصورت دستی و اتوماتیک، طراحی سیستم های تهویه صنعتی، طراحی روشنایی محیط کار، چاه ارت، ایمنی ماشین آلات و ابزار صنعتی، طراحی سیستم های ویژه روشنایی بیمارستان ها و... - مشاوره: مطالعه سیستم با هدف شناسایی کانون های خطر و ارائه راهکارهای کنترلی، ارائه مشاوره جهت ارتقاء و حفظ سیستم از لحاظ ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست پیرامون آن با انجام قرارداد با مدت معین - آموزش: دوره های تخصصی از پیش طراحی شده و یا متناسب با نوع مخاطرات موجود و یا نیازهای اعلام شده از سوی کارفرما بر اساس سطح معلومات پرسنل حاضر در دوره (با ارائه گواهی نامه معتبر ازطرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) - دارنده مجوز رسمی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ایران بعنوان مشاور مجاز حفاظت فنی و خدمات ایمنی در کلیه زمینه های ایمنی صنعتی - تدریس در زمینه دروس ارگونومی، کلیات ارگونومی، روش های ارزیابی ارگونومی و... - فعالیت های پژوهشی در زمینه چاپ مقالات علمی و پژوهشی، داور مقالات علمی و پژوهشی، استاد راهنمای تحقیقات پژوهشی و...

 ارسال پیام به  دکتر محسن پورصادقیان (ایمنی و ارگونومی)

دکتر محسن پورصادقیان (ایمنی و ارگونومی)
ارتباط با دکتر محسن پورصادقیان (ایمنی و ارگونومی)

عنوان باکس

متن باکس