درباره  آموزشگاه بهداشت اصناف پارسا

آموزشگاه بهداشت اصناف پارسا واقع در خیابان فروغی اصفهان در حوزه برگزاری دوره های آموزشی بهداشت برای صنوف بر اساس ضوابط وزارت بهداشت فعالیت می نماید.

 ارسال پیام به  آموزشگاه بهداشت اصناف پارسا