درباره  دکتر مهدی ملکوتی خواه

استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 ارسال پیام به  دکتر مهدی ملکوتی خواه

دکتر مهدی ملکوتی خواه
ارتباط با دکتر مهدی ملکوتی خواه

عنوان باکس

متن باکس