درباره  شرکت ایمن متین سبز سپاهان

شرکت ایمن متین سبز سپاهان در حوزه بهداشت حرفه ای خدمات زیر را ارائه می دهد: 

 • اندازه گیری میدان های مغناطیسی
 • اندازه گیری و ارزیابی استرس حرارتی 
 • اندازه گیری پرتوهای ماورای بنفش و مادون قرمز 
 • دوزیمتر فردی 
 • اندازه گیری روشنایی 
 • اندازه گیری صدا 
 • اندازه گیری ارتعاش 
 • اندازه گیری و سنجش گرد و غبارهای استنشاقی و کلی 
 • اندازه گیری تمامی عناصر فلزی فارغ از شکل انتشار آنها در محیط کار 
 • اندازه گیری و سنجش تمامی گازها و بخارات شیمیایی، آلی و معدنی طبق جداول استاندارد 
 • سنجش عوامل بیولوژیکی - ارزیابی پوسچرهای کاری

 ارسال پیام به  شرکت ایمن متین سبز سپاهان

شرکت ایمن متین سبز سپاهان
سامانه گفتگوی آنلاین با شرکت ایمن متین سبز سپاهان

عنوان باکس

متن باکس