درباره  شرکت کاردین صنعت نوتریکا

معرفی شرکت:

شرکت خدمات فنی و مهندسی کاردین صنعت نوتریکا (سهامی خاص) در سال 1397 با هدف  ارائه خدمات و نوآوری در زمینه صنایع زیست محیطی، آب، فاضلاب و فیلتراسیون، مدیریت، امحاء و بازیافت پسماند های ویژه (صنعتی)، طراحی، تولید و پیاده سازی تجهیزات مدیریت پسماند، جلوگیری از انتشار و رهاسازي ترکیبات جيوه، کاهش اثرات زیان بار ترکیب خطرناک جیوه بر سلامت انسان و محیط زیست، سامان دهی لامپ‌های سوخته، بازیابی مواد تشکیل دهنده لامپ و ترویج فرهنگ برخورد با پسماند های ویژه تاسیس شد.

دانش فنی، رویکرد حل مساله علمی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی و محیط زیستی و محوریت قرار دادن ایمنی در امکان سنجی، طراحی و تولید محصولات نوآورانه، اصل مشتری‌ مداری و مهندسی ارزش از اصول بنیادین این شرکت می‌باشد. این شرکت با استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و اهتمام به امر پژوهش و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی در اجرای پروژه ها، دقت، سرعت و کیفیت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و در جهت توسعه آن گام برمی دارد. این شرکت با بهره گیری از دانش آموختگان رشته های، محیط زیست، بهداشت محیط، شیمی، مکانیک  در حال فعالیت می‌باشد.

محصولات، خدمات و زمینه های همکاری:

- دستگاه پرتابل حذف جیوه از پسماند لامپ های فلورسنت و گازی

- ارائه خدمات امحاء و بی‌خطرسازی پسماند انواع لامپ‌های فلورسنت و گازی

- ارائه خدمات امحاء و بی‌خطرسازی پسماند انواع باتری

- ارائه خدمات امحاء و بی‌خطرسازی پسماند انواع کارتریج تونر

- ارائه خدمات نمونه برداری و پایش جیوه در محیط

- ارائه خدمات حمل و نقل پسماندهای ویژه و صنعتی

- ارایه خدمات آموزشی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی مدیریت پسماند

- طراحی سیستم‌ مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی پسماند‌های ویژه و انجام مطالعات مربوطه

- ارایه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، مهندسی، امکان سنجی فنی و اقتصادی در حوزه صنایع زیست محیطی   

- انجام برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و تهیه بانک اطلاعاتی در راستای طرح خود اظهاری و رعایت پیش نیازهای استانداردهای ملی و بین المللی

- ارایه خدمات شناسایی، طبقه بندی، کدگذاری، آماده سازی، حمل و نقل و دفن پسماندهای ویژه و صنعتی

معرفی دستگاه دستگاه امحاء لامپ:

این دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﻫﺎى ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﮔﺎزى را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻣﭗ ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﯾﮏ ﻣﺨﺰن 200 ﻟﯿﺘﺮى اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 350-300 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ را دارد.

ذرات و ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻻﻣﭗ ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﯿﻦ اﻧﺒﺎردارى، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺣﺬف ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﺧﺮد ﮐﻦ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ ﻫای ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه (EPA) در وﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻻﻣﭗ ﺧﺮد ﮐﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مزایای دستگاه:

- کنترل و حذف بخارات جیوه در پسماند لامپ‌های فلورسنت و کم مصرف

- کاهش اثرات زیان بار ترکیب خطرناک جیوه بر سلامت انسان و محیط زیست

- عدم نگرانی بابت شکسته شدن لامپ‌ها و جلوگیری از انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل و نقل (مطالعات نشان می‌دهد حدود ۲ تا ۳ درصد لامپ ها در زمان انبارداری، جابجایی، بسته بندی و حمل و نقل شکسته می‌شوند. لذا استفاده از دستگاه لامپ خُردکن شرایط ایمن و موثری را در محیط کار فراهم می‌آورد).

- کاهش هزینه و فضای نگهداری پسماند لامپ‌ها هنگام انبارداری

- کاهش هزینه و مشکلات حمل و نقل پسماند لامپ‌ها (کاهش حجم پسماند لامپ ها بیش از 80 درصد)

- صرفه جویی در نیروی کار حین بسته بندی پسماند ها و حمل و نقل

- سامان دهی و مدیریت پسماند لامپ‌های سوخته

- بازیابی مواد تشکیل دهنده لامپ و ترویج فرهنگ برخورد با پسماندهای ویژه

- ارتقاع سیستم مدیریت و تفکیک پسماند در مجموعه‌های صنعتی

شرکت کاردین صنعت نوتریکا
ارتباط با شرکت کاردین صنعت نوتریکا

عنوان باکس

متن باکس