درباره  شرکت کاردین صنعت نوتریکا

معرفی شرکت:

شرکت خدمات فنی و مهندسی کاردین صنعت نوتریکا (سهامی خاص) در سال 1397 با هدف  ارائه خدمات و نوآوری در زمینه صنایع زیست محیطی، آب، فاضلاب و فیلتراسیون، مدیریت، امحاء و بازیافت پسماند های ویژه (صنعتی)، طراحی، تولید و پیاده سازی تجهیزات مدیریت پسماند، جلوگیری از انتشار و رهاسازي ترکیبات جيوه، کاهش اثرات زیان بار ترکیب خطرناک جیوه بر سلامت انسان و محیط زیست، سامان دهی لامپ‌های سوخته، بازیابی مواد تشکیل دهنده لامپ و ترویج فرهنگ برخورد با پسماند های ویژه تاسیس شد.

دانش فنی، رویکرد حل مساله علمی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی و محیط زیستی و محوریت قرار دادن ایمنی در امکان سنجی، طراحی و تولید محصولات نوآورانه، اصل مشتری‌ مداری و مهندسی ارزش از اصول بنیادین این شرکت می‌باشد. این شرکت با استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و اهتمام به امر پژوهش و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی در اجرای پروژه ها، دقت، سرعت و کیفیت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و در جهت توسعه آن گام برمی دارد. این شرکت با بهره گیری از دانش آموختگان رشته های، محیط زیست، بهداشت محیط، شیمی، مکانیک  در حال فعالیت می‌باشد.

محصولات، خدمات و زمینه های همکاری:

- دستگاه پرتابل حذف جیوه از لامپ های فلورسنت و گازی

- ارائه خدمات امحاء و خنثی سازی انواع لامپ های فلورسنت و گازی

- ارایه خدمات آموزشی، برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی مدیریت پسماند

- طراحی سیستم های مدیریت پسماند

- ارزیابی اثرات زیست محیطی پسماند های ویژه و انجام مطالعات مربوطه

- ارایه خدمات آموزشی، مشاوره ای، مهندسی، امکان سنجی فنی و اقتصادی در حوزه صنایع زیست محیطی    

 - انجام برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و تهیه بانک های اطلاعاتی در راستای طرح خود اظهاری و رعایت پیش نیازهای استانداردهای ملی و بین المللی

- ارایه خدمات شناسایی، طبقه بندی، کدگذاری، آماده سازی، حمل و نقل و دفع پسماندهای ویژه و صنعتی

معرفی دستگاه دستگاه امحاء لامپ:

این دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﻫﺎى ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﮔﺎزى را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻣﭗ ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﯾﮏ ﻣﺨﺰن 200 ﻟﯿﺘﺮى اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 350-250ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ را دارد.

ذرات و ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻻﻣﭗ ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﯿﻦ اﻧﺒﺎردارى، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺣﺬف ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﺧﺮد ﮐﻦ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ ﻫای ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه (EPA) در وﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻻﻣﭗ ﺧﺮد ﮐﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مزایای دستگاه:

  • کاهش هزینه و فضای نگهداری پسماند لامپ‌ها هنگام انبارداری
  • کاهش هزینه و مشکلات حمل و نقل پسماند لامپ‌ها (کاهش حجم پسماند لامپ ها بیش از 80 درصد)
  • صرفه جویی در نیروی کار حین بسته بندی پسماند ها و حمل و نقل
  • عدم نگرانی بابت شکسته شدن لامپ ها و انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل و نقل (مطالعات نشان میدهد حدود ۲ تا ۳ درصد لامپ ها در زمان انبار کردن، جابجایی، بسته بندی و حمل و نقل شکسته می‌شوند. لذا استفاده از دستگاه لامپ خُردکن شرایط ایمن و موثری را در محیط کار فراهم می‌آورد.

 رزومه و کاتالوگ  شرکت کاردین صنعت نوتریکا

شرکت کاردین صنعت نوتریکا