درباره  شرکت کار و ابتکار نقش جهان

تنظیف،جمع آوری و پردازش پسماندهای خشک و تر

 رزومه و کاتالوگ  شرکت کار و ابتکار نقش جهان

 ارسال پیام به  شرکت کار و ابتکار نقش جهان